ประวัติการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี


 
ประวัติการแข่งขัน
ความเป็นมาการแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" เมื่อ พ.ศ. 2518 ได้มีการหารือกันระหว่างอาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน แล้วสรุปแนวความคิดข้อเสนอแนะ ที่จะจัดให้มีการแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ฉันที่น้องร่วมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยด้วยกัน และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางร่างกายจิตใจและลักษณะนิสัยที่ดีมีอุดมการณ์เป็นนักกีฬาที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย ทั้งสี่โรงเรียนจึงเห็นพ้องต้องกันในหลักการที่จะจัดให้มี การแข่งขันว่ายน้ำในระดับโรงเรียนเรียกชื่อว่า "ว่ายน้ำสาธิต–สามัคคี" โดยมีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 4 แห่ง คือ
 1. อาจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 4. และอาจารย์ละออ การุณยะวนิช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม
เป็นคณะกรรมการอำนวยการถาวร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปี มีคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากคณาจารย์ของทุกโรงเรียนที่ส่งชื่อมา เพื่อทำงานร่วมกันทุกกิจกรรม ดำเนินงานและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปภายใต้ข้อตกลงร่วมโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการว่ายน้ำ
 2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาว่ายน้ำ
 3. เสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี
 4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
 5. สนับสนุนให้นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสแข่งขันในระดับสูงขึ้น
 6. ส่งเสริมทักษะการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน (ข้อนี้เพิ่มเติมการแข่งขันฯ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2526 วันแข่งขัน 28 มกราคม 2547)
ถ้วยเกียรติยศ

ขยายใหญ่
ธงการแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต สามัคคี" ด้านที่ 1

ขยายใหญ่
ธงการแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต สามัคคี" ด้านที่ 2

ขยายใหญ่

ถ้วยเกียรติยศ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ต้องส่งมอบให้เจ้าภาพครั้งต่อไปพร้อมกับ ธงการแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต-สามัคคี" สีฟ้าหม่น มีรูปสัญลักษณ์กีฬาว่ายน้ำกับตรามหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียนสาธิต ผู้ร่วมริเริ่มจัดการแข่งขัน เรียงลำดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสื่อถึงประวัติของการแข่งขันฯ อีกด้านประดับด้วย "พระวชิระ" อันเป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ (พลโท ชาญ อังศุโชติ) กับห้าห่วงสัมพันธ์ ("พระวชิระ" เป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัย) "สาธิต-สามัคคี" เป็นชื่อการแข่งขันบนพื้นฐานของแนวคิดที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาของนักเรียน พร้อมๆ กับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน คือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีชื่อสามัญของโรงเรียนคือ "สาธิต" กับคุณธรรมคือ "สามัคคี" เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นปรัชญาของการแข่งขันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ("-") เพื่อความเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขัน (สัญลักษณ์ดังกล่าวยังปรากฏอยู่ที่ฐานคำจารึกของถ้วยเกียรติยศ)

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2518
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 1

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2520
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2521 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนั้น เริ่มมี เพลงมาร์ช "สาธิต-สามัคคี" เป็นครั้งแรก เนื้อร้อง – ทำนอง ประพันธ์โดย อาจารย์ระลึก สัทธาพงศ์ อาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น เรียบเรียงเสียงประสานโดย คุณพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ขับร้องนำหมู่โดย คุณนิทัศน์ ละอองศร และ คุณศรีสุดา เริงใจ บรรเลงโดย วงดนตรี จิตราทัศน์พร้อมด้วยดาวรุ่งจิตราทัศน์

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2521
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะที่สังกัดมหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2522 ณ สระว่ายน้ำโอลิมปิก กรมพลศึกษา

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2522
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2523 ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2523
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2524 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2524
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 ใช้ชื่อว่า การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" เฉลิมฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการถาวร เห็นสมควรให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการแข่งขันด้วย เริ่มมีการประกวดกองเชียร์เป็นครั้งแรก ด้วยความอุปการะถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยถือว่าเป็นถ้วยเกียรติยศของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพเป็นรางวัลที่ 1 เจ้าภาพปีต่อไปเป็นรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ตามลำดับ และท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ (นายสุวรรณ ดาราวงษ์) เอื้อเฟื้อโล่รางวัลชมเชย

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2525
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2526 ณ สระจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนที่รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น 1 โรงเรียน คือ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2526
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2527 ณ สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะกรรมการอำนวยการถาวร เห็นควรเชิญโรงเรียนสาธิตอีก 4 แห่งเข้าร่วมแข่งขันด้วย คือ โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

 • การแข่งขันว่ายน้ำ "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2527
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2528 ณ สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ในการประชุมประเมินผลการแข่งขันครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2528 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการให้เพิ่มการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ และกรีฑาเข้าไว้ ในการแข่งขัน นี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนและขยายประโยชน์จากการจัดการแข่งขันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลสนองปณิธานแห่งปฏิญาณขององค์การสหประชาชาติที่ว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" ไปพร้อมกันด้วย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถือเป็นการจัดการแข่งขันในโอกาสพิเศษ ซึ่งไม่ผูกพันถึง การจัดการแข่งขันครั้งต่อๆ ไป

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2528
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 เริ่มต้นใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล 2528 ณ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) การแข่งขัน ตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นได้รวมกรีฑา และกีฬาอื่นๆ 9 ชนิดคือ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส ปิงปอง ตะกร้อ แบดมินตัน (แบดมินตันมีส่งเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 โรงเรียน จึงงดการแข่งขัน) และได้เชิญโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เพิ่มเป็น 6 โรงเรียน ในฐานะคณะกรรมการฯ การแข่งขันกีฬา "สาธิต –สามัคคี" เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล 2528 ด้วยมีโรงเรียนรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2529
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันโดยการขยายการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 วัน คือ ว่ายน้ำ แข่งขันในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2530 ณ สระโอลิมปิก กรีฑาสถานแห่งชาติ และกรีฑา แข่งขันในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2530 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 9 โรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาอื่นๆ 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเทนนิส

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2530
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันโดยจัดการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2530 ช่วงที่สอง วันที่ 26 กันยายน 2530 ณ สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการจัดครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดช่วงแข่งขัน 2 ช่วงด้วยกัน จัดการแข่งขันกีฬา 8 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สำหรับในการแข่งขันปีนี้ได้เพิ่มกีฬาแฮนด์บอล

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2531
  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2531 ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย และสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองชลบุรี มีการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด คือ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แฮนด์บอล เปตอง เทนนิส เซปักตะกร้อ และหมากกระดาน มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 9 โรงเรียน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2532
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2532 จัดการแข่งขันกีฬา 11 ชนิด ได้ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง และหมากกระดาน มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 9 โรงเรียน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2533
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2533 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน โดยเพิ่มโรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬา11ชนิด ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง และหมากกระดาน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2534
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2534 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย–ญี่ปุ่น) มีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 11 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง และหมากกระดาน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2535
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2535 มีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 12 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล แฮนด์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และหมากกระดาน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2536
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2536 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทดลองใช้ข้อบังคับการแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (จากเดิมใช้ ข้อตกลงร่วมการแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี") มีโรงเรียนเข้าร่วมเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล แฮนด์บอล หมากกระดาน และ กอล์ฟ

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2537
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2537 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรม "ศิลปะสามัคคี"ขึ้น และมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 9 โรงเรียน แข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอลเทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล แฮนด์บอล หมากกระดาน และกอล์ฟ

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2538
  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2538 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรม "ศิลปะสามัคคี" และเพิ่มกิจกรรม "สามัคคีดนตรีไทย" มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 9 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2539
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2539 ร่วมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน รวมเป็น 10 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2540 การแข่งขันกีฬาสาธิต – สามัคคี ครั้งที่ 22 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2540 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2540
  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2540 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2541
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2541 ร่วมเฉลิมฉลองปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน รวมเป็น 14 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2542
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2542 ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มอีก 1 โรงเรียน รวมเป็น 15 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2543
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2543 ปีนี้ได้เน้นให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในตอนค่ำ นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬา ในปีนี้ได้เน้นให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในตอนค่ำ เพื่อให้นักเรียนทุกสถาบันได้มีโอกาสเข้าร่วมสังสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีดังคำขวัญ "ประสานใจ ประสานสาธิต ประสานมิตรเกมส์" มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 15 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ตามปีที่ผ่านมา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2544
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2544 ภายใต้คำขวัญ "ผูกพันดวงแด รูสมิแลเกมส์" โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 15 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 8 ชนิด ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนิส เปตอง และวอลเลย์บอล

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2545
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "ร้อยใจสาธิต ผูกมิตรสัมพันธ์ ปทุมวันเกมส์" โดยใช้ "ม้าไมตรี" เป็นสัญลักษณ์นำโชค จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 13 ชนิดได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล แฮนด์บอล หมากกระดาน และกอล์ฟ

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2546
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2546 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ "สิบห้าสาธิต ผูกมิตรชิงชัย สามัคคียิ่งใหญ่ ในกาลพฤกษ์เกมส์" ใช้ชื่อการแข่งขัน "กาลพฤกษ์เกมส์" ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีไดโนเสาร์ชื่อ "แคนคูน" เป็นสัญลักษณ์ และยังเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีมหกรรมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและนันทนาการเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาชมและเชียร์กีฬาได้มีความรู้และความบันเทิงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษาธรรมชาติโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การศึกษาการเกิดไดโนเสาร์ กิจกรรมผจญภัย การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ การพายเรือ ปืนหน้าผาจำลอง การแสดงการต่อสู้กับงูจากบ้านโคกสง่า ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอภูเวียง พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น ตลอดจนการออกร้านหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีชนิดกีฬาแข่งขันที่จัดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ ซอฟท์บอล รวม 14 ชนิดกีฬา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2547
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่งขัน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2547 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้คำขวัญ "สาธิตร่วมใจ เชื่อมสายใยไมตรี จามจุรีเกมส" ใช้ชื่อการแข่งขัน "จามจุรีเกมส์" มีก้านและใบจามจุรีเป็นสัญลักษณ์การแข่งขัน โดยมี ลิง เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ถือว่าปีพ.ศ. นั้น ตรงกับปีนักษัตร ปีวอกให้ชื่อ "คุณพร้อม" มีกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกีฬาที่จัดแข่งขัน 15 ชนิด กีฬาเพื่อการสาธิต 1 ชนิดคือลีลาศ ส่วนกีฬา 15 ชนิดมี กรีฑา ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล หมากกระดาน แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ฮอกกี้ และซอฟท์บอล ซึ่งในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ "สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 1 " มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ จัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2548

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2548
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2548 ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม ภาย ใต้คำขวัญ "สามสิบปี สามัคคีสาธิต ผูกมิตรยิ่งใหญ่ ในกำแพงแสนเกมส์" ใช้ชื่อการแข่งขัน "กำแพงแสนเกมส์" โดยมี โค เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค เพราะโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เป็นพันธุ์แรกของไทย เกิดที่กำแพงแสน ให้ชื่อ "คุณยิ้มแย้ม" ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นรูปปั้นลายไทยสมัยทวาราวดี ชื่อ"ลายก้านขด" นอกจากนี้มีกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางทุกวันของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกีฬาที่จัดแข่งขัน 16 ชนิด มี กรีฑา ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล หมากกระดาน แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ฮอกกี้ ซอฟท์บอลและลีลาศ ในการเชียร์ปีนี้เจ้าภาพเสนอการแสดง "ปอม ปอม เชียร์" แต่จากการประชุมตกลงกัน ให้เป็นการเชียร์แบบเดิมและมี 4 โรงเรียนเข้าร่วมคือ โรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2549
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2549 ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "กีฬาสื่อไมตรี สาธิตสามัคคีสื่อน้ำใจ" ใช้ชื่อการแข่งขัน "พี้จั่นเกมส์" โดยมี สุนัข เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค เพราะเป็นปีนักษัตร ปีจอ ให้ชื่อ "คุณสานใจ" ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น "พระพิรุณทรงนาคพร้อมห่วง 14 วง" และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล ปีนี้มีโรงเรียนร่วมส่งกองเชียร์ 5 แห่งคือ จุฬามัธยม ปทุมวัน รามมัธยม ประสานมิตรมัธยม และสาธิตเกษตรเจ้าภาพ

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2550
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ "กีฬาสร้างคนดี สาธิตสามัคคีสร้างสัมพันธ์" ใช้ชื่อการแข่งขัน "จ๊างน้อยเกมส์" โดยมี ช้าง เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค นักษัตรปีกุล คนล้านนาถือเป็นปีจ๊าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ให้ชื่อ "ม่วนจิต และ ม่วนใจ๋" ใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น "ช้างสักการะพระธาตุดอยสุเทพ" และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2551
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้คำขวัญ "สาธิตสามัคคี เกรียงไกร ร้อยเรียงรวมใจ มั่นคงไว้เป็นหนึ่งเดียว" ใช้ชื่อการแข่งขัน "ฝ้ายคำเกมส์" เป็นชื่อดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ปลาตะเพียนทอง ให้ชื่อ "คุณพอเพียง" สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นดอกฝ้ายคำ กำลังบานสะพรั่งแสดงถึงความพร้อมของชาวสาธิตทั้งมวลมี 3 ดอกแทนเลข 3 ตัวแรก ลู่วิ่งสามลู่วิ่งสู่เบื้องบน แทนเส้นทางแห่งความมีชีวิตชีวา และความเจริญรุ่งเรืองของชาวสาธิตทั้งหมดซึ่งลู่วิ่งสามลู่มีชื่อว่า "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" แทนเลข 3 ตัวหลัง จึงเป็นเลขการแข่งขัน กีฬาสาธิตครั้งที่ 33 และจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มี กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล แต่เพิ่มประเภทในบางชนิดกีฬา เช่น เปตอง ว่ายน้ำหมากกระดาน ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสาธิตเพิ่ม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีนี้มีโรงเรียนร่วมส่งกองเชียร์ 5 แห่งคือ จุฬามัธยม ปทุมวัน ประสานมิตรมัธยม เกษตร และรามมัธยมเจ้าภาพ

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2552
  โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2552 ใช้ชื่อว่า "ราชพฤกษ์เกมส์" ภายใต้คำขวัญ "เกลียวคลื่น เกลียวไมตรี สาธิตสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์" สัญลักษณ์นำโชค คือ โลมา ชื่อ "คุณน้ำใส" สัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกราชพฤกษ์และโลมา พร้อมชื่อ "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 34 ราชพฤกษ์เกมส์ 2552" / ราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ที่มีดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งพร้อมกันพร้อมกันอย่างสวยงาม สื่อถึงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 34 ราชพฤกษ์เกมส์ ที่โรงเรียนสาธิตทั้งหมดพร้อมใจกัน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพ เงาบริเวณกลีบดอกเป็นเลข 3 และโลมาหมุนตัวเป็นเลข 4 สื่อถึงการแข่งขันครั้งที่ 34 /โลมา สัตว์ที่เป็นมิตรกับคนแทนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคี และยังสื่อถึงการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี เมืองชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม / สีแดง : พลัง ความกระตือรือร้น / สีทอง : ความเจริญรุ่งเรือง คุณธรรม / สีเทา : สีของมันสมอง ความเจริญทางสติปัญญา มีการแข่งขันกีฬา 15 ชนิด ยกเว้นฮอกกี้ มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 แห่ง โรงเรียนที่ส่งกองเชียร์มี จุฬา,ปทุมวัน,ประสานมิตร และบูรพา

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2553
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร "ฝ่ายมัธยม" เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2553 ใช้ชื่อว่า "ประสานมิตรเกมส์" ภายใต้คำขวัญ "กีฬาสาธิต ผูกจิตสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานมิตรเกส์" สัญลักษณ์นำโชค คือ หนุมานหุ่นยนต์ ชื่อ "น้ำจิต" และ "น้ำใจ" ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปคบเพลิงและรูปคนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัย รูปคบเพลิงหมายถึงความรุ่งโรจน์ ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี รูปคนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัย เป็นรูปทรงกราฟเอ็กโพเนลเชียล หมายถึงเพิ่ม เจริญงอกงาม ตรงกับปรัชญาของโรงเรียน ท่าทางของคนหมายถึงความสนุกสนาน สามัคคี มิตรภาพ รอยยิ้ม และชัยชนะ ตัวเลข 35 คือ ครั้งที่ 35 สีเทาคือความคิดและสติปัญญา สีแดงคือพลังและความกล้า สีเหลืองคือความสนุกสนานร่าเริง มิตรภาพและรอยยิ้ม มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 โรงเรียน โรงเรียนสาธิตที่ส่งกองเชียร์มี เกษตร,จุฬา,ปทุมวัน,รามคำแหง และประสานมิตร มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2554
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2554 ใช้ชื่อว่า “ปูแป้งเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “ม่วนซื่นฮักแพง ร่วมแรงร่วมใจ สิบแปดสาธิตยิ่งใหญ่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” สัญลักษณ์นำโชค คือปู เป็นปูแป้งถือคบเพลิง ชื่อ “น้องข้าวเหนียว” ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจำจังหวัด เรียงกัน 18 ดอกคือ สาธิต 18 แห่ง เลข 36 คือครั้งที่36 มีเลขซ้อนทับแสดงอาการเคลื่อนไหวของคนที่พร้อมพุ่งไปข้างงหน้า หัวเลข 6 เป็นวงกลมสื่อน้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี สีเหลือง-เทาคือสีประจำโรงเรียน เทาคือสติปัญญา เหลืองคือเจริญรุ่งเรือง ข้อความใต้ส่วนโค้งมนของเลข 6 บ่งบอกการแข่งขันครั้งที่ 36 ชื่อว่า ปูแป้งเกมส์ มีดอกลีลาวดีพวยพุ่งออกมา จากเล็กไปหาใหญ่ สื่อว่าเบิกบานงดงาม เจริญรุ่งเรืองสืบไป มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 18 โรงเรียน กองเชียร์ใช้โรงเรียนเจ้าภาพเท่านั้น มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2555
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2555 ใช้ชื่อว่า “ปทุมวันเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “สาธิตสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ กีฬาสมานฉันท์ ปทุมวันเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ ม้า ชื่อ “น้ำใจและไมตรี” สัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกบัว มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 19 โรงเรียน พิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2556
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 26 ตุลาคม 2556 ใช้ชื่อว่า “ดอกแก้วเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างคน วัฒนธรรมสร้างชาติ” สัญลักษณ์นำโชค คือ ดอกแก้ว ดอกขวัญ” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปดอกแก้ว มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง ซึ่ง เพิ่มมา 2 แห่งคือ สาธิตพะเยา และ สาธิต มศว.องครักษ์ และปีนี้ไม่มีการส่งกองเชียร์ มีพิธีเปิด-ปิดใช้ในอาคาร

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2557
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2557 ใช้ชื่อว่า “จามจุรีเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างมิตร สาธิตร่วมใจ สามัคคีรู้อภัย สุขใจจามจุรีเกมส์” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นการผสมผสานไทยสากล ตัวอักษรจามจุรีเกมส์สื่อถึงความทันสมัยตัวเลข 39 เป็นตัวเลขไทยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะของเลขเก้าไทยเสมือนหนึ่งความก้าวหน้ารุ่งโรจน์ ปลายยอดอ่อนช้อยแบบเป็นลักษณะเปลวไฟจากคบเพลิงกีฬา เงาเลขเก้าที่ซ้อนกันทั้งสี่ หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศ ตัวนำโชคชื่อ “แสนสนุกและสุขใจ” มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง และปีนี้พิธีเปิดใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ ส่วนพิธีปิดใช้อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 40 ปีการศึกษา 2558
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 13 มกราคม 2559 ใช้ชื่อว่า “กัลปพฤกษ์เกมส์” ภายใต้คำขวัญ “ตุ้มโฮมสถาบัน กัลปพฤกษ์สานฝัน แคนคูนสัมพันธ์ สาธิตสามัคคี ” ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน สื่อความหมายถึง การแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 ที่มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ มีตัวเลข ๔๐ ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเลขสี่ และเลขศูนย์ มีลายขิดแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสานที่สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่สืบทอดประเพณีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมีหลังคาเกวียนวางซ้อนกัน ซึ่งภาษาอีสาน เรียกว่า“กูป”ด้วยสีที่แตกต่างกัน ๕ สี คือ สีเขียวสีชมพู สีฟ้า และ สีเหลือง หมายถึงโรงเรียนสาธิตจากสี่ภาคของประเทศมารวมกันภายใต้หลังคาเดียวกัน คือสีอิฐด้วยความสมัครสมานสามัคคี ตัวนำโชคชื่อ “พี่แคน-น้องคูน” มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด เพิ่มฟุตซอลเป็นกีฬาสาธิต มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขัน 21 แห่ง และปีนี้พิธีเปิด-ปิดใช้สนามกีฬา 50 ปี มข. พิธีเปิดมีกองเชียร์ 4 แห่ง (ระดับมัธยม) ได้แก่ สาธิตจุฬา,สาธิตประสานมิตร,สาธิตมหาสารคามและสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ) พิธีปิดมีกองเชียร์ 2 แห่ง ได้แก่ สาธิตเกษตร และสาธิตขอนแก่น(เจ้าภาพ)

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้คำขวัญ “เสริมกีฬา สร้างไมตรีสานสามัคคี นนทรีเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ ลิง ชื่อ “คุณกลมเกลียว” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นพญานาคบนตัวเลข ๔๑ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 21 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด เพิ่มกีฬา ฟุตซอล ปีนี้ไม่มีการประกวดกองเชียร์ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้อาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญ “สาธิตสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี ผูกมิตรไมตรีในอินทนิลเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ ไก้ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ เป็นพันธุ์ไก่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ ชื่อ “คุณตะเภาทอง” และ “น้องสาธิต ในชุด นักกีฬา สัญลักษณ์การแข่งขัน คือ ตัวเลขอารบิกเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค ตัวเลข 4 และเลข 2 เป็นรูปพญานาคทีมีองค์พระพิรุณ ประทับอยู่ตรงกลาง มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 21 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์ เสลาเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ รูปช้างศึก จึงกำหนดให้ ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งช้างเป็นสัตว์น่ารัก ร่าเริง เฉลี่ยวฉลาด แข็งแรง และอดทน โดยใช้ชื่อว่า “น้องสานมิตร” ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึก อันเป็นส่วนหนึ่ง ของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานนการจัดการ แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า “เสลาเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 21 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2562 ภายใต้คำขวัญ “ร้อยรวมดวงใจ ผูกมิตรดวงใจ สามัคคียิ่งใหญ่ ในประสานมิตรเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ วายุ No.44 ที่มีฐานความคิดมาจากหนุมานผู้เป็นบุตรของพระพายและลักษณะหุ่นยนต์ที่สร้างเลียนแบบ มนุษย์ (Android) หรือ Super hero ในโลกอนาคต ที่มีรูปลักษณ์ปราดเปรียวว่องไวเสมือนลมที่สามารถลัดเลาะซอกซอนไปได้ใน ทุกที่ ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน เส้นวงกลมจำนวน 21 เส้น หมายถึง การสานสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจกันในการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี เปลวไฟ หมายถึง การเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาไปสู่อนาคต ดั่งเปลวเพลิงที่ลุกสว่างโชติช่วง ตราสัญลักษณ์มีที่มาจาก กราฟที่เขียนแทนสมการคณิตศาสตร์ อันหมายถึงการศึกษาคือความเจริญงอกงาม ตัวเลข 44 แบบอารบิค หมายถึง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 21 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด

 • เลื่อนการจัดการแข่งขั้นการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 เป็นเวลา 2 ปี
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนการจัดการแข่งขั้นการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2565
  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้คำขวัญ “เกลียวคลื่นผูกมิตร สาธิตสร้างสรรค์ รวมพลังสถาบัน สานสัมพันธ์ พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน สัญลักษณ์นำโชคและคำขวัญ สื่อความหมาย วิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แมงกะพรุนสีชมพูเปรียบเสมือน ความอ่อนน้อม มีน้ำใจแห่งมิตรภาพ ที่ไหลเวียนเคียงคู่กับแมงกะพรุนสีม่วง แมงกะพรุนสีม่วง สื่อถึงความฝันและความสงบ บนตัวเลข “45” พิบูลบำเพ็ญเกมส์ สายน้ำบนเลข 5 และรอยตัดของแสงเงา เป็นการสื่อถึงบางแสน แสงแดดและทะเล สัญลักษณ์นำโชค “พิบูล” และ “บำเพ็ญ” มีแนวคิดมาจาก แมงกะพรุน ซึ่งมีที่มาจากงานวิจัยที่ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก อีกทั้งยังเปรียบเสมือนตัวแทนของความเป็นทะเลบางแสน ลักษณะตัวมาสคอต มีความร่าเริง สดใส กระตือรือร้น และมีน้ำใจนักกีฬา เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกคนที่มาร่วมกันแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 22 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิด

 • การแข่งขันกีฬา "สาธิต – สามัคคี" ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2566
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้คำขวัญ "กีฬาสาธิต ผูกมิตรสัมพันธ์ สามัคคีกัน ร่วม "ฉัททันต์เกมส์" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำนามของช้างตระกูลพรหมพงษ์ คือ "ฉัททันต์" มาเป็นชื่อในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 เพราะพญาช้างฉัททันต์ เป็นพญาช้างที่มีกำลังสูง มีความกล้าหาญ แข็งแรง อดทน และความคล่องแคล่วว่องไว มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นนักกีฬา และชื่อการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งนี้ ดินแดนเชียงใหม่และล้านนามีวิถีชีวิตผูกผันกับช้างมาตั้งแต่โบราณ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นตราช้างในเรือนแก้ว และที่สำคัญสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ตรา "ช้างชูคบเพลิง " ชื่อช้างอันเป็นมงคลนี้จึงได้รับเลือกมาเป็นชื่อการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" เพื่อสื่อถึงดินแดนแห่งลูกหลานพญาฉัททันต์ ดินแดนแห่งช้าง "ตัวเลขไทย ๔๖" สื่อถึงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "สีม่วง สีน้ำเงิน สีส้ม-เหลือง" สีม่วงสื่อถึงสีประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สีน้ำเงินสื่อถึงสีประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสีส้ม-เหลือง สื่อถึงสีแห่งปัญญา ความรุ่งเรือง และความเป็นมงคล