สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉันทันต์เกมส์"


 
สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566

ลำดับตราสัญลักษณ์อักษรย่อโรงเรียน
1สมกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
KUSKasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
2กพสโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
KUSKKasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center
3สมขโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKUDemonstration School of Khon Kaen University
4จฬปโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
CUDEChulalongkorn University Demonstration School (Elementary)
5จฬมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
CUDSChulalongkorn University Demonstration School (Secondary)
6สมชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMUDChiang Mai University Demonstration School
7สมนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
NUDNaresuan University Secondary Demonstration School
8สมพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
DSUPDemonstration School, University of Phayao
9พมบโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
PBUPiboonbumpen Demonstration School, Burapha University
10ปสธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
MUDSMahasarakham University Demonstration School (Elementary)
11สมคโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
DMSUMahasarakham University Demonstration School (Secondary)
12มรปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
RAMRamkhamhaeng University Demonstration School (Elementary)
13สธ.มร.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
DSRURamkhamhaeng University Demonstration School (Secondary)
14ปทวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
PDSPatumwan Demonstration School
15ปสปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
PSPSrinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary)
16ปสมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
SPSMSrinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary)
17สอรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
ODSOngkharak Demonstration School Srinakharinwirot Universty
18ปศกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
EDSUThe demonstration school of Silpakorn University (Elementary)
19มศกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
DSUThe demonstration school of Silpakorn University (Secondary)
20สมอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
PSUDemonstration School of Songkla University (Elementary)
21ปมอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
PPSUDemonstration School of Songkla University (Secondary)
22มข.นค.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
NKKUDemonstration School of Khon Kaen University Nong Khai Campus