ผู้ประสานงานการจัดการแข่งกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉันทันต์เกมส์"


 
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566

ลำดับฝ่ายผู้ประสานหมายเลขโทรศัพท์
1ฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร 081-939-7930
2ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานและประมวผลอาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ 094-189-5161
3ฝ่ายสวัสดิการอาจารย์ศิริพร สอาดล้วน 089-853-0696
4ฝ่ายแพทย์และพยาบาลอาจารย์ ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณ 083-204-5000
5ฝ่ายพิธีการอาจารย์ไรวินทร์ รุจิพงศ์ทวีกุล 096-697-4654
6ฝ่ายปฏิคมและทัศนศึกษาอาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว 086-911-0533
7ฝ่ายที่พักนักกีฬาอาจารย์ทนงค์ อินตา 085-866-1316
8ฝ่ายยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยอาจารย์มนตรี แรงจัดงาน 095-134-0548
9ฝ่ายเหรียญรางวัลอาจารย์อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์ 081-472-8308
10ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ นันทนาการ และส่งเสริมความสัมพันธ์อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์ 064-491-4141
11ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันอาจารย์ภาคิน บูรณเครือ 094-614-5954
12ฝ่ายสถานที่อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน 084-296-2929
13ฝ่ายเทคนิคกีฬาอาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี 080-897-9294
14ฝ่ายเลขานุการและสาราณียกรอาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ 082-224-9554
15ฝ่ายประเมินผลอาจารย์ทวิช วิริยา 081-783-0106