การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑ เพื่อรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 847 คน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑ เพื่อรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑ เพื่อรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" และสรุปผลการดำเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๕ "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" โดยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกาลนี้ได้มีการแนะนำประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสาธิตครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" ของโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการในส่วนงานต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านจากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" ด้วย 

⚠️ การเผยแพร่ภาพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบการทำกิจกรรมของทางโรงเรียนเท่านั้น มิได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตเผยแพร่ภาพกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้